Pitanja i odgovori

 1. Ko mora posedovati Akt o proceni rizika?

Akt o proceni rizika moraju imati svi poslodavci. Ukoliko ste jedini zaposleni u svojoj firmi odnosno ako nemate druge zaposlene ova obaveza ne postoji.

 1. Ko mora imati lice odgovorno za bezbednost i zdravlje na radu?

Lice odgovorno za bezbednost i zdravlje na radu mora imati svaki poslodavac koji ima više od 20 zaposlenih lica. Lice odgovorno za bezbednost i zdravlje na radu mora imati položen stručni ispit. To može biti neko od zaposlenih sa položenim stručnim ispitom a može se angažovati i ovlašćena agencija koja se bavi poslovima BZR-a.

 1. Kolike su kazne za poslodavce u slučaju da ne poseduju Akt o proceni rizika?

Minimalna kazna za ne posedovanje Akta o proceni rizika je 800.000 dinara.

 1. Koliko je potrebno vremena da se izradi Akt o proceni rizika i obuka zaposlenih?

Vremenski rok za izradu Akta o proceni rizika i obuku zaposlenih iz oblasti BZR-a, zavisi od delatnosti koju poslodavac obavlja i broja zaposlenih lica.

 1. Da li mogu sam izraditi Akt o proceni rizika?

Akt o proceni rizika možete izraditi sami ako imate manje od 20 zaposlenih. Ovaj akt će biti važeći ukoliko ispunjava sve zahteve propisane Pravilnikom o izradi Akta o proceni rizika.

 1. Posedujem malu građevinsku firmu, obično smo sitni podizvođači i obavljamo uglavnom fizičke poslove. Imam i jedan manji bager koji povremeno koristimo. Nije registrovan na firmu nego na mene kao fizičko lice. Da li je istina da ga moram slati na tehnički pregled?

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu nije bitna svojina već bezbednost zaposlenih. Ukoliko zaposleni povremeno koriste bager ili postoji mogućnost da će ga koristi u nekom trenutku morate izvršiti tehnički pregled od strane ovlašćenog lica. Bager spada u opasne mašine i postoji zakonom propisana obaveza kontrole njegove ispravnosti i bezbednosti.

 1. Imam školu stranih jezika. Da li moram imati Akt o proceni rizika i šta mi još treba da ispunim sve uslove koje zakon nalaže?

Svaka škola mora imati Akt o proceni rizika. Ako imate više od 20 zaposlenih morate imati i lice zaduženo za poslove bezbednosti i zdravlja na radu sa položenim stručnim ispitom. To može biti neko od zaposlenih koga ćete odlukom imenovati na tu funkciju ili možete angažovati ovlašćenu agenciju.

 1. Da li lice koje je zaposleno u firmi mora imati fakultet da bi moglo obavljati poslove bezbednosti i zdravlja na radu?

Lice koje je odlukom poslodavca imenovano kao lice za obavljanje poslova BZR ne mora imati fakultet, ali mora imati položen stručni ispit.

 1. Imam azil za pse i oko 5-6 volontera koji mi pomažu. Da li moram imati Akt o proceni rizika?

Ukoliko volonteri privremeno ili periodično obavljaju poslove u okviru vaše delatnosti, morate imati Akt o proceni rizika bez obzira da li su stalno zaposleni ili ne. Akt o proceni rizika ima za cilj da stvori bezbedno radno okruženje za sve radnike nezavisno do toga da li su u radnom odnosu.  

 1. Da li udruženja građana moraju imati Akt o proceni rizika?

Ukoliko nemate zaposlene u okviru udruženja nemate ni obavezu izrade Akta o proceni rizika. Akt o proceni rizika donosi se u svrhu omogućavanja bezbednih uslova rada kako za zaposlene, tako i za radno okruženje.

 1. Ko mora da ima referentno lice za obavljanje poslova zaštite od požara?

Referetno lica za obavljanje poslova zaštite od požara moraju imati privredni subjekti razvrstani u I kategoriju ugroženosti od požara (visok rizik izbijanja požara) i II kategoriju ugroženosti od požara (povećani rizik izbijanja požara).

 1. U čemu je razlika između Pravila zaštite od požara i Planova zaštite od požara i kako da znam kojoj kategoriji ugroženosti od požara pripada moja delatnost. Bavim se zlatarskim zanatom?

Subjekti u I i II kategoriji ugroženosti od požara moraju imati urađena Pravila zaštite od požara kao i Plan zaštite od požara na koga se pribavlja saglasnost nadležnog Ministarstva. Subjekti razvrstani u III kategoriju ugroženosti od požara moraju imati urađena Pravila zaštite od požara sa planom evakuacije istaknutim na vidljivom mestu.

Kategorizacija subjekata prema stepenu ugroženosti od požara vrši se prema Uredbi o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara. Kategorizacija zavisi od od tehnološkog procesa koji se u njima odvija, vrste i količine materijala koji se proizvodi, prerađuje ili skladišti, vrste materijala upotrebljenog za izgradnju objekata, značaja i veličine objekata, vrste biljnog pokrivača i drugo.

 1. Ko može obavljati poslove referenta za zaštitu od požara, odnosno koja stručna sprema i kvalifikacije su potrebne u okviru preduzeća?

Za subjekte razvrstane u I kategoriju ugroženosti od požara, protivpožarni referent mora imati visoku školsku spremu tehničke struke, a za subjekte u II kategoriji najmanje višu školsku spremu. Subjekti u III kategoriji ugroženosti od požara moraju imati Plan zaštite od požara, plan evakuacije, sprovedenu obuku zaposlenih i druge zakonom propisane mere zaštite od požara.

 1. Da li neko od zaposlenih može da obavlja poslove referenta za zaštitu od požara?

Zavisno kojoj kategoriji ugroženosti od požara pripada vaša delatnost, možete zaposliti lice sa položenim stručnim ispitom i završenom visokom ili višom školom tehničke struke. Zaposleni koji ispunjava ove uslove a radi na drugim poslovima ne može ujedno biti i referent zaštite od požara. Možete dakle zaposliti lice koje ispunjava ove uslove za obavljanje poslova zaštite od požara u vašoj firmi ili angažovati ovlašćenu agenciju koja se bavi poslovima zaštite od požara.

 1. Šta se podrazumeva pod osnovnom obukom zaposlenih iz oblasti zaštite od požara?

Osnovna obuka iz oblasti zaštite od požara organizuje se za sve zaposlene, najkasnije u roku od jedne godine od dana stupanja na rad. Osnovnu obuku i praktičnu proveru znanja zaposlenih obavljaju ovlašćene agencije odnosno pravna lica i stručna lica koja rade na poslovima zaštite od požara.

Kontakt

bzr1+ 381 (0) 11/423-9082

bzr2+ 381 (0) 63/363-153

bzr3office@damjanbzr.com

Kontakt forma

Molimo unesite svoje ime
Molimo unesite broj telefona
Molimo unesite e-mail adresu E-mail adresa nije validna
Molimo, unesite svoju poruku

bzr4

Damjan BZR
Sandžačka 4/4,
Beograd - Čukarica

Kako bismo obezbedili najbolje korisničko iskustvo, prikazivanje personalizovanog sadržaja i druge funkcionalnosti, koristimo kolačiće. Pogledaj Obaveštenje o kolačićima i Politiku Privatnosti za više informacija. !

 

bzr1+ 381 (0) 11/423-9082

bzr2+ 381 (0) 63/363-153

bzr3office@damjanbzr.com