Procena rizika od katastrofa

Šta je to procena rizika od katastrofa?

Procenom rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktori koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti, kao i druge pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.

Ko sve treba da izradi procenu rizika od katastrofa?

Procenu rizika od katastrofa izrađuju i donose:

 • Republika Srbija;
 • Autonomna pokrajina;
 • Lokalne samouprave;
 • Subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje (izuzev saveza, klubova i udruženja);
 • Privredna društva;
 • Zdravstvene ustanove (izuzev apoteka);
 • Predškolske i školske ustanove i fakulteti za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava;
 • Ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici;
 • Pravna lica koja upravljaju poslovnim, trgovačkim, sportskim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica, a ako su objekti namenjeni za boravak dece do 14 godina, nezavisno od kapaciteta;
 • Pravna lica koja u svom sastavu imaju organizacione celine čiji su kapaciteti, obim i značaj delatnosti od posebnog značaja za privredu Republike Srbije iz oblasti energetike, telekomunikacija, rudarstva i saobraćaja.

Koji zakon se odnosi na ovu oblast?

Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

Ko može da izrađuje procenu rizika od katastrofa?

Plan zaštite i spasavanja izrađuje pravno lice koje ima ovlašćenje za izradu PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA izdatu od strane MUP RS.

STRUČNA OBUKA ZA PROCENU RIZIKA OD KATASTROFA

OBUKA

Prijavu za polaganje stručnog ispita možete izvršiti na e-mail adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ko može da organizuje i sprovodi obuku za polaganje stručnog ispita?

Obuku za polaganje ispita za dobijanje Licence za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja organizuju i sprovode pravna lica koja su ovlašćena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Na osnovu Rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova, “DAMJAN BZR” d.o.o. organizuje obuku i sprovođenje ispita za dobijanje LICENCE ZA PROCENU RIZIKA OD KATASTROFA.

Kome je namenjena obuka?

Stručna obuka se orgаnizuje zа fizičkа licа kao preduslov pristupanju ispitu za polaganje stručnog ispita pred komisijom MUP-a RS i dobijanje licence za procenu rizika.

Osobe koje uspešno zаvrše ovu stručnu obuku dobijаju Potvrdu o obučenosti.

Uslovi za pohađanje obuke su završen VII stepen stručne spreme (neophodno je doneti kopiju diplome o stručnoj spremi).

Ko su predavači?

- Predavači su licencirani procenitelji rizika sa velikim praktičnim iskustvom u oblasti vanrednih situacija. Zaposleni u pravnom licu “DAMJAN BZR” d.o.o.
- Zaposleni u Sektoru za vanredne situacije.

Gde se organizuje obuka?

Obuka se organizuje u prostorijama VISOKE SPORTSKE I ZDRAVSTVENE ŠKOLE na Čukarici – Banovo Brdo, Toše Jovanovića 11.

Vreme trajanja obuke?

Jedna grupa kandidata broji od 8 – 15 polaznika i organizuje se u 4 (četiri) dana.

Naknada za učešće na obuci?

Naknada za učešće na obuci je 30.000 dinara (obuhvata materijal za obuku i potvrdu o obučenosti)

Obuka se organizuje i za pravna lica, gde su za prijavu više kandidata obezbedjene posebne pogodnosti.

Prijava za obuku se može izvršiti na e-mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Plan zaštite i spasavanja

hsds

Ko je u obavezi da izradi plan zaštite i spasavanja?

Plan zaštite i spasavanja su dužni da izrade i donesu svi subjekti koji imaju obavezu izrade Procene rizika od katastrofa.

Šta se definiše izradom plana zaštite i spasavanja?

Planom zaštite i spasavanja se planiraju mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.

Plan zaštite i spasavanja izrađuje se na osnovu Procene rizika od katastrofa.

Koji su elementi za izradu plana zaštite i spasavanja?

Izrada Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama sa sledećim elementima

 • pripravnost – spremnost za vanredne situacije;
 • mobilizacija – aktiviranje u slučaju neposredne opasnosti ili nastanka vanredne situacije;
 • zaštita i spasavanje po vrstama opasnosti;
 • mere i zadaci civilne zaštite;
 • osmatranje, rano upozoravanje i uzbunjivanje;
 • upotreba snaga zaštite i spasavanja;
 • ublažavanje i otklanjanje posledica;
 • informisanje javnosti.

Ko može da izrađuje plan zaštite i spasavanja?

Plan zaštite i spasavanja izrađuje pravno lice koje ima ovlašćenje za izradu PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA izdatu od strane MUP RS.

“ DAMJAN BZR” izradu Plana zaštite i spasavanja radi po METODOLOGIJI koja je propisana zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja u vanrednim situacijama.

PLAN SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA

PLAN ZASTITE

Planom smanjenja rizika od katastrofa utvrđuju se konkretne preventivne, organizacione, tehničke, finansijske, normativne, nadzorne, edukativne i druge mere i aktivnosti koje su nadležni državni organi i drugi subjekti, na osnovu procene pojedinih rizika, dužni da preduzmu u budućem periodu u cilju smanjenja rizika od katastrofa i ublažavanja njihovih posledica.

Plan smanjenja rizika od katastrofa se izrađuje i donosi za teritoriju Republike Srbije (Nacionalni plan smanjenja rizika od katastrofa), autonomne pokrajine (Pokrajinski plan smanjenja rizika od katastrofa) i jedinice lokalne samouprave (lokalni plan smanjenja rizika od katastrofa).

Planovi smanjenja rizika od katastrofa se izrađuju na osnovu predloga tretmana procenjenih rizika u odgovarajućoj proceni rizika od katastrofa.

Nosioci izrade Nacionalnog plana smanjenja rizika od katastrofa su organi državne uprave u čijoj su nadležnosti opasnosti identifikovane u Proceni rizika od katastrofa Republike Srbije.

Nosioci izrade pokrajinskih planova smanjenja rizika od katastrofa i lokalnih planova smanjenja rizika od katastrofa su nadležni organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Kontakt

bzr1+ 381 (0) 11/423-9082

bzr2+ 381 (0) 63/363-153

bzr3office@damjanbzr.com

Kontakt forma

Molimo unesite svoje ime
Molimo unesite broj telefona
Molimo unesite e-mail adresu E-mail adresa nije validna
Molimo, unesite svoju poruku

bzr4

Damjan BZR
Sandžačka 4/4,
Beograd - Čukarica

Kako bismo obezbedili najbolje korisničko iskustvo, prikazivanje personalizovanog sadržaja i druge funkcionalnosti, koristimo kolačiće. Pogledaj Obaveštenje o kolačićima i Politiku Privatnosti za više informacija. !

 

bzr1+ 381 (0) 11/423-9082

bzr2+ 381 (0) 63/363-153

bzr3office@damjanbzr.com